Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 276/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp

f CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 552/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030 VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

BỘ TƯ PHÁP   Số: 2278/QĐ-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008            QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP                  Số:   4426/QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011            QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Hộ tịch   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

 BỘ TƯ PHÁP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 3139/QĐ-BTP   Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi BỘ TRƯỞNG

Phê duyệt “Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài tìm về cội nguồn”

 BỘ TƯ PHÁP       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015   ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHO LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI TÌM VỀ CỘI NGUỒN (Phê

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP   Số:  643/QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Hà Nội, ngày   05   tháng   05    năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi

BỘ TƯ PHÁP     Số:    225     / QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày     05  tháng   02  năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi   BỘ TRƯỞNG BỘ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

BỘ TƯ PHÁP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  639/QĐ-BTP   Hà Nội, ngày  06 tháng 04 năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP Luật nuôi con nuôi

BỘ TƯ PHÁP Số: 986/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng  4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa

1 3 4 5 6
You cannot copy content of this page