Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1559/QĐ-BTP Hà Nội, ngày  27  tháng  9  năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1899/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 9   năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 459/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 3  năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

BỘ TƯ PHÁP     Số: 420/QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  14 tháng 3 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020  

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính

 BỘ TƯ PHÁP     Số:  305/QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Hà  Nội, ngày  01 tháng 03 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính   BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

BỘ TƯ PHÁP     Số: 1452/QĐ -BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  03  tháng 08  năm 2015     QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ

Ban hành Quyết định Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 635/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 955/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế  

Bộ Tư Pháp Ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 460/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT BỘ TRƯỞNG

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 232/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020  của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP   Căn cứ

1 2 3 4 5 6
You cannot copy content of this page