Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  639/QĐ-BTP Hà Nội, ngày  06 tháng 04 năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP Luật nuôi con nuôi

BỘ TƯ PHÁP Số: 986/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng  4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa

Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2103/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33 VỀ BẢO

V/v Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Con nuôi.

Số ký hiệu  136/QĐ-BTP     Loại văn bản    Quyết định Loại văn bản chi tiết    Kế hoạch Ngày ban hành     03/02/2021     Ngày hiệu lực  03/02/2021 Trích yếu    V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Con nuôi. Cơ quan ban hành   Bộ Tư pháp BỘ TƯ PHÁP

1 10 11 12
You cannot copy content of this page