Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP Số:  1519 /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  20  tháng  6  năm 2013   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 BỘ TƯ PHÁP   Số: 1491/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 6  năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực    BỘ

Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực

 BỘ TƯ PHÁP       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH Tổng kết công tác chứng thực (Ban hành kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-BTP ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU,

V/v phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TƯ PHÁP   Số: 86/QĐ-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH               V/v phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của

Về việc phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc       ĐỀ ÁN Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch     SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN Tầm

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

            BỘ TƯ PHÁP                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 29  tháng 12  năm 2008   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4204/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng

1 2
You cannot copy content of this page