Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1899/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 9   năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 459/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 3  năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

BỘ TƯ PHÁP     Số: 420/QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  14 tháng 3 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020  

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính

 BỘ TƯ PHÁP     Số:  305/QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Hà  Nội, ngày  01 tháng 03 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính   BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

BỘ TƯ PHÁP     Số: 1452/QĐ -BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  03  tháng 08  năm 2015     QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ

1 2
You cannot copy content of this page