V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế.

BỘ TƯ PHÁP     Số: 170/QĐ-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  04  tháng 02 năm 2021     QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế   BỘ TRƯỞNG BỘ

You cannot copy content of this page