Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:  1021  /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 BỘ TƯ PHÁP   Số: 283/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực    BỘ

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 169/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Bộ Tư pháp năm 2016 1601/QĐ-BTP

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1601/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:  299/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại

Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2173/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật hộ

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:    1500/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  13   tháng 8   năm 2015     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ

Về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất BỘ TƯ PHÁP Số: 4800 /BTP-BTTP

`BỘ TƯ PHÁP     Số: 4800 /BTP-BTTP V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  21  tháng  11   năm 2014   Kính gửi: Uỷ ban nhân

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP Số:    2258    /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  9   tháng  9  năm 2013     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP Số:  1519 /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  20  tháng  6  năm 2013   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có

1 2 3 4 6
You cannot copy content of this page