V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế.

BỘ TƯ PHÁP     Số: 170/QĐ-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  04  tháng 02 năm 2021     QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế   BỘ TRƯỞNG BỘ

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luât quốc tế

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 313/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 433/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế

BỘ TƯ PHÁP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 956/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế BỘ

V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 878/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

You cannot copy content of this page