Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1872/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

BỘ TƯ PHÁP     Số:  165/QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày     29   tháng    01  năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   BỘ TRƯỞNG

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

  BỘ TƯ PHÁP     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP   Số: 1024  /QĐ-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày  09   tháng  5  năm 2018                                               QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 BỘ TƯ PHÁP   Số: 283/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực    BỘ

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 169/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Bộ Tư pháp năm 2016 1601/QĐ-BTP

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1601/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ

Về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất BỘ TƯ PHÁP Số: 4800 /BTP-BTTP

`BỘ TƯ PHÁP     Số: 4800 /BTP-BTTP V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  21  tháng  11   năm 2014   Kính gửi: Uỷ ban nhân

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP Số:    2258    /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  9   tháng  9  năm 2013     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp

1 2
You cannot copy content of this page