Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:  1021  /QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:  299/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại

Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2173/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật hộ

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP     Số:    1500/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  13   tháng 8   năm 2015     QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Hộ tịch

BỘ TƯ PHÁP                  Số:   4426/QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011            QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Hộ tịch   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp

 BỘ TƯ PHÁP   Số: 374/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 3  năm 2011   QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp   BỘ TRƯỞNG

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính

BỘ TƯ PHÁP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Số:   449/QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Hà  Nội, ngày  20   tháng  02   năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự – hành chính

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 958/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018     QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự – hành

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính

BỘ TƯ PHÁP     Số:  316     /QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Hà  Nội, ngày   27  tháng  02   năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính     BỘ TRƯỞNG

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1559/QĐ-BTP Hà Nội, ngày  27  tháng  9  năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số

1 2
You cannot copy content of this page