Ban hành Quyết định Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 635/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 955/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế  

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 232/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020  của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP   Căn cứ

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 276/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp

f CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 552/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030 VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

You cannot copy content of this page